Châu Tinh Trì

Tên khác:
Stephen Chow Sing Chi

Ngày sinh:
22/6/1962

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:
174 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Châu Tinh Chì là m?t ??o di?n và di?n viên c?a r?t nhi?u b? phim H?ng Kông ?n khách. Anh ???c coi là di?n viên hài xu?t s?c nh?t hi?n nay c?a ?i?n ?nh Châu Á v?i bi?t danh Vua hài (l?y t? tên m?t b? phim c?a Châu [c?n d?n ngu?n]). Hai b? phim g?n ?ây nh?t c?a Châu Tinh Trì là ??i bóng Thi?u Lâm và Tuy?t ??nh công phu không ch? gây ti?ng vang ? H?ng Kông mà còn ???c yêu thích t?i nhi?u n??c, b? phim Tuy?t ??nh công phu hi?n ?ang gi? k? l?c v? doanh thu c?a ?i?n ?nh H?ng Kông.

Một số phim đã tham gia